Het gebruik van cookies in je browser is uitgeschakeld, dit kan ervoor zorgen dat de website niet werkt.
Lees meer

Webshops voorwaarden

Door het aanvragen en bevestigen van je webshop account, geef je automatisch aan dat je akkoord bent met deze aanvullende voorwaarden voor webshops. Wij verzoeken u vriendelijk deze aanvulling op de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. 


Algemeen 


Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jouw webshop en Lijstjestijd. 


Definities 


  • Lijstjestijd ('wij', 'ons', 'onze'): het resultaat van een samenwerking tussen 'Vanillemeisjes.be' en 'Toro design' met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas (België), Krekelstraat 25. Ondernemingsnummer/ BTW: BE0893.004.566.  
  • Webshop ('jij','je','jouw'): Eigenaar van een webshop die een overeenkomst aangaat met lijstjestijd. 
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen lijstjestijd en de webwinkelier op grond waarvan wij onze diensten verlenen. 


Aanmelding en acceptatie 


Eigenaars van een webshop kunnen via de webshop aanmeldingspagina een webshop account aanvragen. Indien jouw webshop voldoet aan onze criteria, dan wordt jouw webshop account zo snel mogelijk geactiveerd. Enkele van onze criteria die wij handhaven zijn: 

  • Eigenaar van een Belgische webshop of een Belgisch merk 
  • Hip, uniek aanbod 
  • Functionerende website.  


Duur en beëindiging 


Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor één jaar aangegaan. Na dit jaar vervalt de overeenkomst, zonder dat enige opzegging of mededeling daarvan vereist is. Voor het verstrijken van dit jaar kan je aangeven of je de overeenkomst voor een nieuwe periode van één jaar wenst aan te gaan.  Bij uitblijven van betaling van de nieuwe overeenkomst is het mogelijk dat na het vervallen van de vorige overeenkomst, alle informatie, referenties, materiaal gelinkt aan jouw webshop offline worden gehaald.  


Prijzen 


De prijzen die door Lijstjestijd op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid. Prijzen die betrekking hebben op de overeenkomst worden berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald.  


Ontbinding 


Lijstjestijd is bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, bij schending van één van de bepalingen onder 'ongeoorloofd gebruik' of indien je je verplichtingen die voortvloeien uit de de overeenkomst niet naleeft.. Indien Lijstjestijd tot ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zouden kunnen ontstaan.  


Ongeoorloofd gebruik 


Lijstjestijd kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst in volgende (en niet beperkt tot) gevallen:  

  • Bij onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk 
  • Het versturen van spam 
  • Het gebruik van de systemen op onwettige activiteiten uit te voeren 
  • Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving; 

 

Aansprakelijkheid & Overmacht 


Lijstjestijd is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in informatie of materiaal dat door de webshop verstrekt is. De Eigenaar van de webshop is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van de actuele informatie.